مدیر مدرسه راهنمایی ....

1- برنامه سالانه مدرسه

1-1- تنظيم و تدوين برنامه متناسب با مقتضيات و شرايط مدرسه

2-1-تصويب برنامه سالانه در شوراي مدرسه و تنظيم صورتجلسه مربوطه

3-1-پيش بيني هاي لازم در جهت نحوه اجراي هرچه بهترآن و تنظيم تقويم اجرايي طرح ها و برنامه هاي مصوب

4-1-هدفگذاري شاخص هاي آموزشي ازجمله درصد قبولي،ميانگين نمرات و... در برنامه سالانه

2- برنامه هفتگي

1-2- توزيع مناسب دروس در طول هفته

2-2-تنظيم برنامه براساس دانش آموزمحوري

3- شوراي معلمان و مدرسه

1-3- تدوين برنامه زمانبندي تشكيل جلسات سالانه شوراها

2-3- مشخص كردن دستور جلسات شوراها به تفكيك هر جلسه در برنامه زمانبندي تدوين شده

3-3- پيش بيني زمان و محل مناسب براي برگزاري جلسات شورا ها

4-3- اداره كرد شورای دبیران توسط دبیران ، به نوبت

5-3- تنظيم صورتجلسا ت توسط دبير جلسه شامل (دستور جلسه،خلاصه و اهم مذاكرات در ارتباط با دستورجلسه،مصوبات و تاريخ اجراي آنها،مسئول پي گيري مصوبات،ثبت گزارشي از اقدامات مصوبات جلسه قبل)

6-3- تناسب دستور جلسات با مدت زمان جلسه ( براي يك جلسه يك ساعته حداكثر 2دستور)

7-3- تعيين زمان تشكيل ودستورجلسات با نظر همكاران

8-3- بررسي و پيگيري مصوبات بطور مستمر تا حصول نتيجه در جلسات بعدي شورا ها

9-3- اتخاذ تدابير لازم براي شركت تمامي همكاران در جلسات

10-3- توجه به شرح وظايف شوراي مدرسه و شوراي معلمان مندرج در آيين نامه اجرايي مدرسه در تعيين دستور جلسات

11-3- برنامه ريزي و نظارت برتشكيل جلسات معلمان هم رشته به طور مستمر

12-3- تصويب بودجه بندي پيشنهادي شوراي معلمان براي كتب درسي در شوراي مدرسه و ابلاغ به همكاران جهت اجرا

13-3-دعوت از اساتيد،صاحبنظران ،كارشناسان و همكاران موفق شاغل ،بازنشسته واوليامتخصص به جلسات شورابه تناسب موضوع و دستورجلسه

14-3- مشخص كردن ساعت شروع و اختتام ، دستورجلسه وسايرتوصيه ها در دعوتنامه ها

15-3- تشكيل شورای دبیران در قالب بازديدهاي علمي وآموزشي(خارج ازمدرسه)

16-3- تجليل از معلمان موفق وتلاشگردرجلسات و ايجاد فرصت براي طرح رازورمزموفقيت

17-3- ايجادجوصميمي ومناسب براي تبادل نظروتصميم گيري ومشاركت تمامي اعضاي شورا

18-3- فراهم كردن وسايل سمعي وبصري،وايت بردو... درجلسات براي استفاده همكاران

19-3- مديريت وقت وموضوع درجلسات براي استفاده بهينه اززمان

20-3-پذيرايي مناسب ودرشان همكاران

21-3- ارسال خلاصه اي از صورتجلسات به صورت سه ماهه به اداره براساس ماده 26 آيين نامه اجرايي مدارس

4- پوشش تحصيلي و تلاش براي جذب بازماندگان از تحصيل

1-4- شناسايي اسمي كودكان بازمانده از تحصيل

2-4- اقدامات عملي در جذب كودكان بازمانده از تحصيل

3-4- نگهداشت كودكان بازمانده از تحصيل (جلوگيري از ترك تحصيل و پي گيري ترك تحصيل كنندگان)

4-4- تهيه و توزيع لباس،كفش و لوازم التحرير رايگان براي آن ها از محل اعتبارات تخصيصي و سرانه و مشارکت های مردمی

5-4- برگزاری کلاس های تقویتی و جبرانی در طول سال برای بازماندگان از تحصیل جذب شده

5- ارتباط با اوليا

1-5- تدوين برنامه سالانه جلسات انجمن اوليا ومربيان

2-5- تشكيل بموقع جلسه تعيين اعضاي انجمن اوليا

3-5- مشاركت دادن واقعي اوليا در امور مدرسه براساس تخصص های آن ها

4-5- اطلاع رساني بموقع به اوليادرموردنتايج ارزشيابي مستمر دانش آموزان ووضعيت تحصيلي و تربيتي آنها( برابر تبصره 7ماده 5 آيين نامه ارزشيابي تحصيلي تربيتي )

5-5- برنامه ريزي براي دريافت نمره اوليا در ارزشيابي مستمرفرزندشان (برابرتبصره 3 ماده 5 آيين نامه ارزشيابي تحصيلي تربيتي)

6-5-ارائه گزارش كاملي از عملكرد مالي در دو نوبت توسط مدير به تمامي اوليا بصورت مكتوب

7-5-ارزيابي ميزان مشاركت وارتباط تنگاتنگ اوليا در امور مدرسه براي تقدير ازاولياي فعال درمناسبت هاي مختلف

6- طرح درس

1-6- پيگيري تدوين طرح درس روزانه با استفاده از روش هاي فعال تدريس

2-6- نظارت براستفاده از طرح درس روزانه توسط همكاران

3-6- ارائه ي بازخورد به همكاران توسط مدير و معاونين درموردتدوين محتوا و استفاده از طرح درس

7- دفاتر ثبت فعاليت هاي آموزشي (دفاتر نمره)

1-7- نظارت بر ثبت نمرات و فعاليت هاي انجام شده توسط همكاران

2-7- نظارت بر تنظيم و تكميل كليه صفحات ضميمه توسط همكاران (بودجه بندي،برنامه،گروه بندي،ملاقات با اوليا و ...)

3-7- بررسي مستمر دفاتر توسط مدير و معاونين وارائه ي بازخورددرصفحات ويژه پيش بيني شده درآخر دفاتر

8- كارگاه و آزمايشگاه

1-8- تهيه وسايل آموزشي مورد نيازبا نظر خواهي از همكاران

2-8- تدوين برنامه زمانبندي حضور دانش آموزان كلاس ها در آزمايشگاه و كارگاه

3-8- برنامه ريزي براي استفاده بهينه از وسايل موجود

4-8- اهتمام در تنظيف و نگهداري وسايل موجود

5-8- ثبت گزارش فعاليت هاي انجام يافته دردفاتر مربوطه توسط همكاران بامشاركت دانش آموزان

6-8-برنامه ريزي براي استفاده از وسايل دست ساخت معلمان و دانش آموزان

7-8-برگزاري نمايشگاهي ازوسايل دست ساخت معلمان و دانش آموزان

8-8-نگهداري ازوسايل دست ساخت معلمان و دانش آموزان در محل مناسبي از مدرسه

9- رسانه هاي آموزشي

1-9- در دسترس بودن رسانه ها( تلويزيون- ويدئو-كامپيوتر- اورهد و...)براي استفاده همكاران

2-9- برنامه ريزي سالانه جهت استفاده بهينه همكاران ازرسانه هاي موجود

3-9- تهيه فيلم ، CD ونرم افزارهاي آموزشي بانظرخواهي ازهمكاران

4-9- آموزش نحوه استفاده از رسانه هاي موجود مدرسه در جلسات معلمان

10- نظارت و ارزيابي

1-10- تدوين برنامه بازديدمدير و معاونين از كلاس درس همكاران در طول سال تحصيلي

2-10- بازديد مستمر مدير و معاونين از كلاس درس همكاران براساس برنامه تدوين شده

3-10- ثبت نتايج بازديد در فرم هاي مخصوص ارسال شده (فرم براي يك جلسه ي درسي طراحي شده است)

4-10- ارائه بازخورد كتبي به همكاران پس از بازديدوتجزيه وتحليل نتايج بازديد

5-10- برنامه ريزي براي نظارت همتا(نظارت معلم به وسيله معلم ديگر)

11- تجزيه و تحليل نتايج امتحانات

1-11- استخراج درصد و ميانگين نمرات به تفكيك دروس بصورت مقايسه اي با سال هاي قبل

2-11- تجزيه و تحليل نتايج براي شناسايي نقاط قوت و ضعف

3-11- بررسي و پيش بيني راهكارهاي عملي جهت جبران ضعف ها و مشكلات احتمالي موجود با مشاركت همكاران ، دانش آموزان و اولياي آنان

4-11- ارائه بازخورد به همكاران براساس تجزيه و تحليل نتايج

5-11- ترسيم نمودار درصد مقايسه اي به تفكيك پايه، درس و نصب آن در محل مناسبي از دفتر

6-11- صدور كارنامه آموزشي براي معلمان

7-11- تنظيم طرح هشدارونصب آن در كليه كلاس ها

8-11- هدف گذاري درمورددرصدقبولي وميانگين نمرات درعقد قراردادباهمكاران براي تلاش هرچه بيشتردرجهت تحقق آنها

12- تامين منابع علمي و آموزشي براي معلمان( ارتقاء صلاحيت هاي حرفه اي معلمان )

1-12- تشكيل كتابخانه تخصصي معلمان در اتاق معلمان

2-12- تهيه كتب درسي

3-12- تهيه كتب راهنماي معلم

4-12- تهيه كتاب هاي مرجع ومنبع بخصوص درزمينه هاي روش تدريس نوين ،ارزشيابي ، روانشناسي و...

5-12- تهيه مجلات رشدوسايرمجلات علمي وآموزشي ، چكيده تحقيق ها،مجلات آموزشي وكمك آموزشي،فيلم هاي آموزشي و....

6-12- تهيه بروشورها و جزوه هاي علمي،آموزشي

7-12- تهيه CD جشنواره الگوهاي برتر تدريس،فيلم ها ، CD ها ونرم افزارهاي آموزشي و....

توضيح اينكه : همه موارد مزبور در اتاق معلمان و در دسترس همكاران باشد

8-12-پیش بینی آموزش هاي غيررسمي برای همکاران ازطريق دعوت ازاساتيدو متخصصان

9-12-برگزاري مسابقات كتابخواني،گردش علمي و...

10-12-اجراي آموزش همتا (آموزش معلمان به همدیگر )

11-12-گسترش فرهنگ خودمطالعه اي از طريق تشويق وترغيب معلمان به مطالعه وارائه ي خلاصه اي از آن ها در جلسات

13- اقدامات كيفيت بخشي

1-13-برنامه ريزي براي اجراي آزمون كوتاه توسط همكاران

2-13- برنامه ريزي براي اجراي طرح تلاش آفرين توسط همكاران

3-13- نظارت برحسن اجراي طرح ها توسط مدير و معاونين و ارائه بازخورد به همكاران

14- جشنواره ها ، همايش ها و فراخوان هاي منطقه اي ، استاني و كشوري و......

1-14- اطلاع رساني و ترغيب همكاران ودانش آموزان به شركت درجشنواره ها وفراخوان ها

2-14- برنامه ريزي براي افزايش تعداد همكاران ودانش آموزان شركت كننده

3-14- هدف گذاري وبرنامه ريزي جهت كسب رتبه درمنطقه/ناحيه ، استان و كشور

15- برگزاري مسابقات علمي ، عملي، همايش ها و فراخوان هاي مدرسه اي

1-15- پيش بيني مسابقات علمي،عملي،همايش ها وفراخوان هاي مدرسه اي براي معلمان و دانش آموزان در برنامه سالانه مدرسه

2-15- تدوين برنامه زمانبندي براي مسابقات علمي وعملي ، همايش ها وفراخوان هاي دانش آموزي وهمكاران

3-15- تشويق و ترغيب همكاران و دانش آموزان براي شركت در مسابقات علمي و عملي،همايش ها وفراخوان ها

4-15- تجزيه و تحليل بموقع نتايج آزمون ها ،مسابقات علمي وعملي و... توسط مدير ، معاونين وهمكاران و همچنين ارائه بازخورد

5-15- تهيه و نگهداري مستندات مربوط ( عكس،فيلم،پوستر،نمونه سئوالات و....)

6-15- تقدير از منتخبين به نحو مقتضي

16- تقويت بنيه علمي دانش آموزان

1-16-برگزاري ارزشيابي آغازين(ورودي)در اول سال تحصيلي از آموخته هاي سال قبل دانش آموزان براي شناسايي نقاط ضعف و قوت موجود

2-16- برنامه ريزي براي شناسايي دانش آموزان نيازمند تقويت بنيه علمي و داراي ضعف درسي

2-16- برنامه ريزي جهت جبران عقب ماندگي هاي درسي در طول سال تحصيلي

3-16- استفاده از دبيران مجرب در تدريس كلاس هاي جبراني و تقويتي

4-16- تشكيل كلاس جبراني وتقويتي براساس نتايج امتحانات وتجزيه وتحليل آن ها

5-16- اطلاع رساني بموقع مشكلات و ضعف هاي دانش آموزان به اوليا

6-16- برگزاري جلسات مشاوره اي و توجيهي براي اولياودانش آموزان

17- مشاركت ، تقسيم كار و تفويض اختيار براي بهره وري از نيروي انساني

1-17- تفويض اختيار به معاونين براساس شرح وظايف براي اداره هرچه بهترامور مدرسه

2-17- مشاركت دادن واقعي همكاران در اداره امور مدرسه

3-17- مشاركت دادن واقعي دانش آموزان دراداره امور مدرسه

4-17- شناسايي دقيق نيروهابه منظور استفاده بهينه از توانمندي هاي آنها

5-17- برجسته كردن موفقيت هاي كاركنان درجمع همكاران

6-17- بازخواني شرح وظايف تمامي همكاران وابلاغ كتبي شرح وظايف به همراه ابلاغ داخلي و نصب شرح وظايف دراتاق هاي مربوط

7-17- ايجادرقابت سالم در بين همكاران وتشويق همكاران موفق وساعي درجمع همكاران واولياي دانش آموزان

8-17- برگزاري كارگاه و جلسات آموزشي براي همكاران بانظرخواهي از آنان

9-17- اعزام همكاران به همايش ها،كنگره ها،كارگاه هاو جلسات آموزشي و...

10-17- الگوبودن شخص مدير ازنظرگفتار،كرداروسايرامور

11-17- رعايت عدالت در مدرسه درمورددانش آموزان،اولياء،همكاران و...

12-17- دادن مسئوليت به همكاران واوليا دانش آموزان در مناسبت هاوبرنامه هاي مختلف

13-17- فعال سازي نظام پيشنهادها درمدرسه

14-17- ارزشيابي دقيق براي تشخيص همكاران فعال و برجسته

15-17- توجه به مسائل و مشكلات همكاران و توسعه امكانات رفاهي درحدامكان

18- توسعه و ترويج فرهنگ استفاده از ICT

1-18- تشويق و ترغيب همكاران جهت بازآموزي مهارت هاي هفت گانه كامپيوتري((word-windows-excel-…… و درنظر گرفتن امتياز براي همكاران فعال در ارزشيابي سالانه و ...

2-18- تاكيد و نظارت برتايپ تمامي اوراق امتحاني توسط همكاران وايجاد امكان استفاده از كامپيوترهاي موجود در مدرسه براي تايپ اوراق

3-18- تهيه بانك سئوال به صورت CD از سئوالات ا امتحاني تايپ شده توسط همكاران

4-18- ارسال كليه گزارش ها و نامه هاي آموزشگاه بصورت تايپ شده و حذف مكاتبات و نوشته هاي دستي

5-18- ايجاد ايميل و استفاده ازآن حتي الامكان

6-18- فعال سازي وبلاگ و وب سايت موجود مدرسه

7-18-تهيه گزارشي براي معرفي مدرسه به بازديدكنندگان به صورت powerpoint

8-18- برنامه ريزي براي استفاده بهينه ازكامپيوترهاي موجود درمدرسه توسط همكاران

9-18- جمع آوري آدرس وبلاگ هاي دانش آموزان و همكاران براي معرفي به بقيه

10-18- بهره گيري از توانمندي هاي همكاران ،اولياودانش آموزان در اين رابطه

11-18- برنامه ريزي براي ارتباط با اوليا ،دانش آموزان و همكاران از طريق ايميل

12-18- تشكيل انجمن هاي دانش آموزي

19- فعاليت هاي مكمل و فوق برنامه - طرح کرامت

1-19- در دسترس بودن كتاب راهنما

2-19- تسلط مديرومعاونين برموضوع و طرح آن درجلسه شوراي معلمان جهت آشنايي بيشترهمكاران

3-19- تشويق و ترغيب همكاران و دانش آموزان جهت اجراي اين نوع فعاليت ها

4-19- تهيه و نگهداري نمونه هايي از فعاليت هاي اجرا شده

5-19- تقديرازنفرات برترطرح

20- كتابخانه مدرسه

1-20- تهيه كتب مورد نيازوعلاقه دانش آموزان براي تجهيزهرچه بيشتركتابخانه

2-20- تنظيم برنامه براي استفاده هرچه بيشتر دانش آموزان ازكتابخانه

3-20-برنامه ريزي براي مشاركت هرچه بيشترتشكل هاي دانش آموزاي در اداره كتابخانه

4-20- بررسي وتجزيه وتحليل ميزان استفاده ازكتب توسط دانش آموزان درموضوعات مختلف علمي،آموزشي،مذهبي، مرجع و..

5-20- پاكسازي وبهسازي فضاي كتابخانه وجايگزيني كتب جديد

6-20- انتخاب نفرات برتروتقديرازآنان درمناسبت هاي مختلف

7-20- ايجادكتابخانه كلاسي درصورت امكان

8-20- برگزاري مسابقات كتابخواني وخلاصه نويسي درمناسبت هاي مختلف

9-20- تهيه مجلات ونشريات مورد علاقه دانش آموزان به صورت آبونمان

10-20- استفاده بهينه اززنگ هاي انشاء وبرقراري پيوند بين زنگ انشاء وكتابخانه

21- قوانين ،آيين نامه هاو ...

1-21- مطالعه قوانين وآيين نامه هاوشيوه نامه هاي اجرايي،آموزشي،ارزشيابي وپيشرفت تحصيلي و ... توسط مدير و معاونين

2-21- برنامه ريزي براي آشنايي همكاران ذينفع با قوانين ،آئين نامه ها، بخصوص درجلسات تخصصي

3-21- اطلاع رساني درموردقوانين،آيين نامه ها وشيوه نامه هاو دسترسي افراد ذينفع به شيوه نامه ها

22-نظارت بر پرونده هاي تحصيلي دانش آموزان ، دفترآمارودفتر انضباطي

1-22- تكميل بودن پرونده ها

2-22- تطبيق كپي شناسنامه با اصل آن و درج نام ونام خانوادگي و امضاء تطبيق كننده براي پرونده هاي دانش آموزي

3-22- دقيق بودن دفترآماروتكميل تمامي فيلدهاي مربوط درپايگاه اطلاعاتي دانش آموزان

4-22- اقدام بموقع جهت پلمپ وانسداددفترآمار

5-22- برنامه ريزي و نظارت بر درج وضعيت انضباطي دانش آموزان در دفتر مربوطه( نقاط قوت و ضعف باهم نوشته شود نه فقط نقاط ضعف )

23- بهداشت ونظم عمومي مدرسه

1-23- نظم وآراستگي محيط كار(اتاق مدير، معلمان، معاونين و...)

2-23- پاكيزگي محوطه،سالن ها،سرويس ها،كلاس ها،آزمايشگاه،كارگاه ،كتابخانه و ...

3-23- استفاده از صابون مايع در روشويي ها

4-23- رنگ آميزي ،پاك سازي وبهسازي تجهيزات مدرسه

5-23- پيش بيني تابلو اعلانات براي نصب پيام هاو...

6-23- نظم وترتيب نوشته هاي نصب شده

7-23- زيباسازي و بهسازي درب ورودي مدرسه،تابلو و...

24- فعاليت هاي ابتكاري

1-24- درنحوه اداره امورات مدرسه

2-24- دركيفيت بخشي

3-24- درحل مشكلات آموزشي وتربيتي دانش آموزان

4-24- درتشويق دانش آموزان موفق

5-24- درترغيب اولياجهت مشاركت هرچه بيشتردرامورات مدرسه

6-24- درترغيب همكاران جهت مشاركت هرچه بيشتردرامورات مدرسه

25- راهنمايي ومشاوره دانش آموزان

1-25-آموزش مهارتهاي مطالعه،برنامه ريزي،نحوه برخوردوبرقراري ارتباط بادوستان،معلمان،مسئولين،والدين و....

2-25-تبيين قوانين موجود مدرسه وآيين نامه انضباطي براي دانش آموزان و اولياي آن ها

3-25-شناسايي دانش آموزان مشكل دار(رفتاري و تربيتي)باهمكاري ومشاركت همكاران ويافتن راه كارهاي عملي براي رفع آن ها

4-25-تشكيل جلسات مشاوره اي بادانش آموزان مردودي،ترك تحصيل كنندگان و اولياي آن ها

5-25-برگزاري جلسات تخصصي براي همكاران در خصوص مشاوره(نحوه هدايت وراهنمايي دانش آموزان درموضوعات مختلف ،نحوه برخوردبا دانش آموزان مشكل دارو...)

6-25-برنامه ريزي براي بازديددانش آموزان از مراكز آموزشي،فرهنگي،علمي،صنعتي و تجاري براي آشنايي آنها با مشاغل مختلف

7-25-تشكيل جلسات پاسخ به سئوالات بادعوت ازصاحبان مشاغل و روانشناسان و ...

26-معلمان و فرايندياددهي،يادگيري

1-26-حضور دركلاس قبل از دانش آموزان و خروج بعدازآنان

2-26-داشتن طرح درس قبل از ورودبه كلاس

3-26-استفاده از روش هاي فعال در تدريس

4-26-شناسايي و استفاده از وسايل آموزشي مناسب

5-26-ايجادانگيزه وآماده سازي براي تدريس درس جديد

6-26-فعال سازي ومشاركت دانش آموزان درفرآيندياددهي ويادگيري

7-26-تقويت و توسعه فعالیت های گروهی

8-26-اتمام درس قبل ازاحساس خستگي توسط دانش آموزان

9-26-بررسي تكاليف دانش آموزان وارائه ي بازخوردلازم

10-26-تشويق وتنبيه بموقع ورعايت عدالت درآن

11-26-ارزشيابي آغازين،تكويني وپاياني

12-26-ايجادرابطه عاطفي بادانش آموزان

13-26-ايجادوتقويت باورهاي مثبت دردانش آموزان

14-26-پرهيزازتكيه كلام و يكنواختي تن صدا

15-26-طرح سئوالات واگرا براي تفكرهرچه بيشتر دانش آموزان

16-26-جمع بندي درس جديدبامشاركت خوددانش آموزان

17-26-ارتباط دادن موضوع درس جديد بازندگي روزمره

18-26-طرح نكات اخلاقي،اجتماعي وتربيتي

19-26-معرفي منابع مطالعاتي بيشتر براي دانش آموزان

20-26-توجه به تفاوت هاي فردي در تعيين تكاليف واستفاده از انواع تكاليف( آماده سازي،تمريني،بسطي وخلاقيتي)

 


+ نوشته شده توسط حیدر دهقانپور در دوشنبه هفتم اسفند ۱۳۹۱ و ساعت 22:24 |


Powered By
BLOGFA.COM